Projektowanie cykli technologicznych za pomocą spiralnych wymienników ciepła

Zastosowanie spiralnych wymienników ciepła do cykli technologicznych zakładów alkoholowych i bioetanolowych.

 

Projektowanie cykli rekuperacji w destylarniach na obwodach gotowania niskotemperaturowego.

Проектирование циклов рекуперации на спиртовых заводах на схемах низкотемпературной варки .

Chłodzenie brzeczki do temperatury zagięcia na spiralnym wymienniku ciepła

Охлаждение сусла до температуры складки на спиральном теплообменнике

Podgrzewanie ciepła odpadowego Bardy wody na kadzi ugniatania

 

Podgrzewanie brzeczki przy podawaniu na kolumny odpędowy zacierowy

Подогрев бражки при подаче на БК

Wymiennik ciepła rekuperacyjny do systemów ogrzewania pomieszczeń produkcyjnych i administracyjnych gorzelnia

Рекупкративный теплообменник для систем отопления производственных и административных помещений спиртзавод

Podgrzewanie oczyszczonej wody po mikro-nanofiltracji na ugniatanie (recykling filtratu barda i Lutra)

Подогрев очищеной воды после микро-нанофильтрационной установки на замес (переработка фильтрата барды и лютера)

Spiralny wymiennik ciepła chłodzenia i obiegu w kadzi fermentacyjnej

Использование спиральных теплообменников для технологических циклов спиртовых и биоэтанольных заводов .

Spiralny blok wymienników ciepła do chłodzenia wodą obiegową zakładu produkującego bioetanol, alkohol 15 000 dal

Блок спиральных теплообменников для охлаждения оборотной водой завода по производству биоэтанола, спирта 15 000 дал